HOMEDESPRE CONPIROMMEMBRIISTIRINEWSLETTERCONTACT
CONPIROM

Membrii CONPIROM

Meniul paginii


Pagina principala

Despre CONPIROM

Membrii confederatiei

Acorduri

Stiri & noutati

Newsletter

Contacte

Stiri


ACORD DE COLABORARE ÎNTRE CONFEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA ROMÂNIEI - CONPIROM- ŞI CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BILATERALĂ ROMÂNIA-BRAZILIA ( BRACC )
În data de 03.08.2011 Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură,...


DREPTUL DE ORGANIZARE ŞI NEGOCIERE COLECTIVA
C98 DREPTUL DE ORGANIZARE ŞI NEGOCIERE...


LIBERTATEA SINDICALA SI APARAREA DREPTULUI SINDICAL
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a...


KOTRA Cyber Delegation
KOTRA funcţionează ca agenţie guvernamentală sud-coreeană şi are ca...


Informatii


Strategia CONPIROM

Patronatele în România

Legaturi interne


Webmail

Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică - APROMECA


-APROMECA –

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MECANICĂ FINĂ, OPTICĂ ŞI MECATRONICĂ

 

Şoş. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Bucureşti, cod 021631

Tel.: 021.252.30.68/69, Fax: 252.34.37;

E-mail: cefin@cefin.ro; geo@cefin.ro; incdmf@incdmf.ro

  

Scopul APROMECA:

 

► stimularea şi crearea unui mediu favorabil activităţilor de cercetare dezvoltare- inovare precum şi a celor de producţie, distribuţie şi utilizare;

► pregătire profesională (training), formare – instruire;

► promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor economice, tehnice, juridice,   precum şi a acţiunilor de cooperare a membrilor pentru promovarea intereselor comune ale membrilor în relaţiile acestora cu organele administraţiei de stat;

► sprijinirea asociaţilor în elaborarea unei strategii proprii sau de grup;

► promovarea unei atitudini de respect a legalităţii, eticii profesionale, precum si a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică;

► susţinerea intereselor comune ale membrilor în relaţiile acestora cu organele administraţiei de stat;

► realizarea unui larg schimb de informaţii între asociaţi şi determinarea pe baza acestuia a problematicii generale care urmează să fie soluţionată;

► sprijinirea membrilor în acţiunea de armonizare a standardelor naţionale cu cele în vigoare în Uniunea Europeana;

► promovarea intereselor consumatorilor, conştientizarea drepturilor acestora, avertizarea lor cu privire la produsele contrafăcute sau inferioare calitativ;

► promovarea schimbului de informaţii şi stabilirea de legături cu parteneri din ţară şi străinătate.

► crearea de reţele pentru schimburi de informaţii în industrie, economice şi societate şi pentru colaborare economică, financiară, comercială, etc., între membrii asociaţiei; 

► stimularea legăturilor industriale între entităţi de cercetare şi de producţie, în domeniul inovării tehnologice, în vederea realizării transferului tehnologic, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;

► promovarea participării comune la expoziţii, târguri, workshop-uri, simpozioane, etc. interne şi externe;

► realizarea de studii tehnice, de informare, de fezabilitate, de marketing, etc. privind dezvoltarea domeniilor şi strategiilor de profil;

► crearea mediului compatibil activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul de mecanică fină, optică şi mecatronică, prin sensibilizarea structurilor guvernamentale şi a entităţilor industriale de profil;

► sprijinirea şi promovarea de programe de cercetare - dezvoltare – inovare necesare dezvoltării domeniilor de profil, în cadrul programelor naţionale, finanţate din surse bugetare sau surse atrase;

► sprijinirea participării consorţiilor mixte, din cercetare, învăţământ şi industrie la programele europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică;

► acordarea de consultanţă şi asistenţă la realizarea de planuri şi programe de afaceri pentru entităţile din asociaţie, în vederea obţinerii de credite avantajoase destinate dezvoltării produselor şi sistemelor de mecanică fină, optică şi mecatronică.

 

Obiectul de activitate APROMECA:

 

-marketing industrial;

-schimbul de informaţii între membrii asociaţiei cu privire la problemele curente ale activităţii lor, pentru a le evidenţia pe cele cu caracter general. Acestea vor face obiectul acţiunilor asociaţiei;

-facilitarea accesului la informaţii cu caracter tehnic şi comercial cu privire la evoluţia acestui domeniu -de activitate pe plan mondial;

-activităţi cu caracter promoţional;

-demersuri cu privire la formarea cadrelor de specialitate pentru acest domeniu de activitate;

-organizarea de târguri si expoziţii specializate in tara si străinătate;

-acţiuni de calificare europeană a membrilor asociaţiei inclusiv armonizarea legislaţiei române, cu dispoziţiile normative ale Uniunii Europene;

-reprezentarea membrilor in dialogul social fără a afecta independenţa acestora;

-negocierea şi încheierea contractului colectiv de munca pe ramură, participarea la alte tratative şi acorduri cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi participarea în structurile tripartite de conducere şi de dialog social;

-înaintarea Autorităţilor Publice competente de propuneri pentru acte normative, în domeniul de interes -profesional şi patronal;

-participă la elaborarea avizului prealabil în numele membrilor săi pentru întocmirea de acte normative iniţiate de Guvern.

-orice alte activităţi legale pentru realizarea scopului propus;

-editarea şi tipărirea de publicaţii tehnice, ştiinţifice şi comerciale, realizarea de abonamente la reviste, achiziţionarea de carte în domeniu, organizarea de ateliere, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, etc. în domeniile de profil;

-accesarea de sume de finanţare sub formă de subvenţii, donaţii, subscripţii, contribuţii, sponsorizări, contravaloarea prestaţiilor de servicii şi altele asemenea.

-promovarea, realizarea şi dezvoltarea de programe / proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniile de profil, la nivel naţional, european şi internaţional;

-dezvoltarea de infrastructuri specifice, centre de transfer şi de afaceri, incubatoare, oficii de legături industriale, centre de excelenţă, parcuri ştiinţifice şi industriale şi parcuri tehnologice;

-organizarea de cursuri de formare şi specializare medie şi înaltă în domeniile de profil pentru personalul entităţilor membre ale asociaţiei;

 

APROMECA poate în condiţii legale:

-înfiinţa filiale zonale, pe teritoriul României;

-înfiinţa unităţi de producţie comerciale, de servicii de altă natură necesare scopului şi obiectivelor sale de activitate;

participa la înfiinţarea altor asociaţii:

  -să se înscrie în organizaţii, asociaţii, federaţii, uniuni de asociaţii sau fundaţii existente şi funcţionale pe plan naţional şi internaţional, cu scopuri şi obiective similare.

 

 

APROMECA este implicată în rezolvarea problemelor domeniului şi a membrilor săi prin:

 

-reprezentarea şi tratarea cu egal interes a tuturor membrilor săi indiferent de mărimea şi importanţa acestora;

-acţiuni de sprijinire a parteneriatului intern şi internaţional, a schimburilor de experienţă, a transferului tehnologic, a participării individuale şi în comun la manifestaţii tehnico – comerciale (târguri şi expoziţii, simpozioane, workshop-uri, etc.);

-asigurarea unei prezenţe active a problematicii asociaţiei în presă şi în alte mijloace de informare în masă;

-stabilirea de relaţii cu organizaţii interne şi internaţionale cu atribuţii de reglementare în domeniu;

-elaborarea de iniţiative pentru reglementări şi propuneri legislative în domeniile: tehnic, fiscal, comercial vamal, juridic, etc. care influenţează realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

-organizarea de baze de date accesibile tuturor membrilor asociaţiei;

-organizarea de forme de instruire şi perfecţionare, individuale şi comune;

-redactarea şi editarea de publicaţii cu caracter profesional, în domeniu.

 

APROMECA nu va afecta, prin activitatea sa, caracterul concurenţial al pieţei muncii şi a celei de produse şi servicii, din domeniu;

APROMECA nu se va implica sub nici o formă, direct sau indirect, în acţiuni cu caracter politic sau în activităţi specifice partidelor politice.

 

Strategia  de dezvoltare APROMECA

 

Principalele coordonate ale strategiei de dezvoltare APROMECA vizează: 

-extinderea permanentă a asociaţiei;

-creşterea rolului şi vizibilităţii asociaţiei în cadrul comunităţii ştiinţifico– economice interne, la nivel zonal şi regional;

-asigurarea interrelaţionărilor şi afilierilor pe plan naţional şi internaţional.

 

Pe baza acestora au fost elaborate obiectivele strategice urmărite pe orizonturi de timp, respectiv:

 

a) Pe termen scurt – 2008 … 2009: 

-cooptarea de noi membri;

-afilierea la entităţi similare interne şi/sau externe.;

-asigurarea infrastructurii informale/ comunicaţionale proprii;

-afirmarea rolului asociaţiei în cadrul entităţilor decizionale interne (ex: Colegiul Consultativ, guvern – patronate – sindicate, etc.);

definitivarea structurii organizatorice;

-realizarea obiectivelor/ acţiunilor nominalizate în cadrul asociaţiei (pagină web, editare periodice, organizare întâlniri, etc.).

  

b) Pe termen mediu (2010): 

-participare la licitaţiile interne/ internaţionale pentru proiecte CDI;

-derularea de programe CDI dedicate, pentru IMM-uri cu vocaţie inovativă;

-formarea/ dezvoltarea de entităţi asociative (clustere centre de excelenţă, centre de transfer, platforme tehnologice, etc.) la nivel zonal şi regional;

-participarea la manifestări tehnico - comerciale interne şi internaţionale;

-organizarea de manifestări tehnico - comerciale interne şi externe.

 

c) Pe termen lung (2015): 

-afilierea la organismele/ organizaţiile/ asociaţiile similare ce activează pe plan internaţional;

-creşterea permanentă a ponderii iniţiativelor legislative;

-înfiinţarea de filiale regionale;

-dezvoltarea de activităţi economice de producţie şi servicii conform prevederilor statului;

-înfiinţarea de centre formative şi de perfecţionare propusă la nivel regional şi naţional;

-iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea de acţiuni/ activităţi în sensul calificării europene a membrilor productivi ai asociaţiei;

-afirmarea asociaţiei ca factor activ, de iniţiativă şi cu influenţă în cadrul comunităţii tehnico - economice pe plan naţional şi internaţional.

 « inapoi la lista de membri

Membri


ACF

APMR

APREL

APROMECA

ASFOR

FEPACM

FPAR

FPSSPR

METALURGIA

NITROFOSFOR

PATROCONS

PATROMAT

PMI

RECOMAT

ROMPAP

STICEF

Legaturi utile


Camera de Comerţ şi Industrie Bilaterală România - Brazilia
Guvernul Romaniei
Ministerul Economiei si Comertului
Ministerul Finantelor Publice
Ministerul Justitiei
Ministerul Muncii
Synerplus
HOMEDESPRE CONPIROMMEMBRIISTIRINEWSLETTERCONTACT